Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Værdigrundlaget for Lørslev Friskole

Lørslev Friskole er en Grundtvig/Koldsk inspireret fri grundskole, som har børn fra børnehaven til 9. klasse. I tilknytning til skolen er også børnehave, SFO og klub.

I Lørslev Friskole, SFO, Børnehave og klub ønsker vi at skabe rammerne for livsglæde, Læring og leg i et fællesskab mellem skole, børnecenter, forældre og børn, hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles opgave.

Børnenes hverdag foregår i et overskueligt og trygt miljø, præget af nærvær, og består af velkendte kammeratskaber, grupper og voksne. Dette giver de optimale muligheder for udvikling af gode sociale relationer, som er grundlæggende for al trivsel og læring. Børnene lærer gennem hele deres børnehaveliv og hverdag i skole og SFO at udvise omsorg for hinanden, såvel mindre som større børn. Der er altid nogle at se op til og nogle at være et forbillede for. Igennem de gruppetilhørsforhold, de oplever at være en del af, lærer de også at tage et medansvar. Lørslev Friskole understøtter bla. også børnenes brede sociale kontaktflade igennem årssammenkørring.

Årssammenkørring giver bla. følgende elevfordele:

- Venner på andre årgange end ens egen

- Børnene lærer at hjælpe hinanden i arbejdet, i hverdagen i skolen og hermed at tage medansvar

- Optimale muligheder for undervisningsdifferentiering, dvs. et godt grundlag for at eleverne oplever ?små succeser? i hverdagen, da kravene/udfordringerne tilpasses den enkelte bedre.

Årssammenkørring giver bla. følgende lærerfordele:

- Kollegial sparring i det daglige

- Fælles forberedelses muligheder lærerne imellem.

- Høj faglighed

I Lørslev Friskole er der stor rummelighed i forhold til børn med forskellige sociale behov.

Lørslev Friskole har fysisk og kulturelt en centralt placering i lokalmiljøet.

Der er en stor ?social kapital? i lokalsamfundet, og her vil også finde et stort samarbejde sted. Vi tager udgangspunkt i lokale tilhørsforhold gennem samarbejde med lokale foreninger, Ugilt Kirke, virksomheder og enkelt personer.

Forældre med børn i Lørslev Friskole og børnecenter har et stort engagement og nærhed hertil.

Vores arbejde med at åbne vinduer til verden kan omfatte samarbejde med andre skoler både herhjemme og i udlandet, f.eks. i Norden, samt nationale og internationale organisationer.

Ud over den daglige undervisning tilstræber vi en årlig lejrtur, hvor hele skolen deltager.

Vi prioriterer et højt information og kommunikations niveau både i relation til de enkelte elever og forældre, men også generelt mellem skole og hjem, skole og lokalsamfund, samt skole og samarbejdspartnere.

Vi vil indrage og skabe traditioner i undervisningen, i forbindelse med dagligdagen, højtider og mærkedage, markering af årstiderne m.m.

Da trivsel i elev-elev gruppe, elev-lærer gruppe og lærergruppen sammen med glade og nærværende forældre er de vigtigste faktorer for læring og for skolen generelt, er der de ideelle rammer for dette i Lørslev Friskole. Derudover gør følgende sig gældende:

Al undervisning tager udgangspunkt i at leve op til de krav, der stilles i folkeskolen, så eleverne sikres i krævede kundskaber i alle fag.

Sikre at eleverne fagligt er klar til at forlade Lørslev Friskole efter 9. klasse og begynde på videregående uddannelse.

Klassekvotienter hvor der tilstræbes max 16 elever

Undervisning og temaarbejde vil ske både klasseopdelt og i holdene. Det vil indeholde følgende elementer ? traditionel klasseundervisning, værksteder, selvstændigt arbejde, fortælling, sang, musik, ekskursioner mv.

Den danske friskole er en del af den fri skoletradition byggende på Christian Kolds og Grunvigs skoletanker, f.eks.:

- Hjemmet er det centraler i børnenes verden

- At eleverne har krav på at opleve glæde ved at lære

- At eleverne er virksomme på mange måder

- At der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætnigner og interesser.

Skolegangen skal ruste det enkelte barn ? på baggrund af indtryk og udtryk ? at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet. Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, engagement og respekt mellem børn og voksne er grundlaget for en god skolegang. Vi ønsker at fremme elementer som skaber hele mennesker gennem læring og dannelse.

SFO:

Her prioriteres trivsel, livsglæde, fritid og leg

Overnstående ønskes fremmet ved f.eks.:

- At arbejde med fysiske aktiviteter

- Ved at bruge naturen

- Understøtte brug af fantasi og nysgerrighed

- Kreative aktiviteter

- Skabe rolige rammer

- Arbejde med konflikt løsning

- Lektiecafe, hvor der udover hjælp fra en voksen også er hjælp børnene imellem.

Børnehaven:

I børnecentret er der som nævnt indledningsvis de samme optimale muligheder for at arbejde med de sociale relationer som i skolen. Da børnehave rummer SFO, klub og børnehave ønskes der altså også her at skabe gode relationer børnene imellem på tværs af årgange. Som deltager i fællesskabet må børnene lære at udvise omsorg og hensyn til hinanden.

I børnehavenskal der f.eks. være fokus på de 6 temaer i læreplanen.

- Barnets alsidige personligheds udvikling

- Sociale kompetencer

- Sprog

- Krop og bevægelse

- Kulturelle udtryksformer og værdier

- Natur og naturfænomener.

Ud fra disse skal der arbejdes med børnenes læring og læringsmiljøer, dog med særlig fokus på de sociale kompetencer:

- Støtte børnene i konfliktløsning

- Støtte børnene i at indgå i lege relationer

- Støtte børnene i at bruge sproget relevant